Nabór wniosków stypendialnych do Funduszu Stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka na rok szkolny 2021/2022

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do Funduszu Stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka, poprzez który wspieramy zdolną młodzież z niezamożnych rodzin naszej archidiecezji. Wnioski należy nadsyłać do końca lutego br. na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. O stypendium może ubiegać się uczeń, który jest obecnie w klasie siódmej lub ósmej szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach szkół ponadpodstawowych. Formularze są dostępne poniżej. 

Kryteria, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o stypendium:

Kryteria, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o stypendium:
1.Zgodnie z § 6 Regulaminu stypendium może zostać przyznane osobie która:
   a) jest uczniem VIII klasy szkoły podstawowej, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, studentem pierwszego roku studiów wyższych;
   b) uzyskał średnią ocen z pierwszego semestru na poziomie minimum 4,5 lub uzyskała tytuł laureata bądź finalisty olimpiady;
   c) pochodzi z rodziny, w której wysokość dochodu na jedną osobę nie przekracza 65% kwoty netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego przez Radę Ministrów na dany rok. W roku 2021 wynosi ono 2800 zł brutto, czyli 2061,67 zł netto. Tak więc próg dochodowy do stypendium wynosi 1340 zł. 
2.Zgodnie z § 9 Regulaminu do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
   a) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o stypendium (na przygotowanym przez Zarząd Funduszu formularzu); 
   b) opinię księdza proboszcza (odrębne pismo); 
   c) opinię wychowawcy klasy, potwierdzoną przez dyrektora szkoły (odrębne pismo);  

   d) zaświadczenia, decyzje lub orzeczenia o wysokości dochodów z poszczególnych źródeł z ostatnich 6 miesięcy (nie uwzględnia się druku PIT 4) – szczegóły w oświadczeniu o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia wnioskującego o przyznanie stypendium;
   e) dokumenty potwierdzające sukcesy w dziedzinie naukowej (np. olimpiady 
     i konkursy przedmiotowe), sportowej, artystycznej lub innej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o stypendium - pobierz plik doc

Opinia wychowawcy - pobierz plik doc

Oświadczenie o dochodachpobierz plik doc

Najnowsze

19 październik 2021

Konkursy dla dzieci i młodzieży z okazji beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jana Machy

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursach, mających na celu przybliżenie...